• Okolini prijatna maziva

Ekologija

Ekologija

Osnovne karakteristike našeg odnosa prema okolini ogledaju se u:

  • Naša kompanija posluje u skladu sa standardom ISO 14001: 2015 koji definiše zahteve upravljanja životnom sredinom kako bi se ispunili zahtevi važećih zakona i propisa i zainteresovanih strana, eliminisali, smanjili i kontrolisali aspekti koji mogu imati negativan uticaj na životnu sredinu.
  • Imamo ekološku dozvolu za proizvodnju ulja i maziva na lokaciji kompanije.
  • Imamo dozvolu za upravljanje otpadom i upravljanje životnom sredinom opasnog otpada.
  • Imamo vodoprivrednu dozvolu za proizvodnju ulja i maziva
  • Mjere našeg utjecaja na okoliš provode ovlaštena društva, a dokumentacija se redovno dostavlja nadležnim agencijama
  • Imamo dozvolu za sigurnu manipulaciju otrovima i opasnim hemikalijama.
  • Mi redovno izmirujemo svoje obaveze u sistemu ambalažnog otpada
Komentari