• Okolini prijatna maziva

Sistem kvalitete

Sistem kvalitete

Naša kompanija je implementirala Sistem menadžmenta kvalitetom u skladu sa zahtevima ISO 9001 : 2015 čime šaljemo poruku svim svojim potencijalnim klijentima da je cilj našeg poslovanja identifikacija potreba i očekivanja korisnika (kupaca, dobavljača, zaposlenih) i njihovo zadovoljenje kroz efektivnu i efikasnu primjenu Sistema menažmenta kvaliteta (QMS), čime organizacija pokazuje sposobnost da kontinuirano obezbjeđuje da proizvod ili usluga koju pruža zadovoljava pored zahtjeva, potreba i očekivanja korisnika i zahtjeve odgovorajuće zakonske regulative i propisa.

Također, kompanija ovime postiže i zadovoljstvo korisnika kvalitetom usluga i proizvoda.

Ponovno reizdanje standarda koji smo implementirali dovelo je do povećanja kompatibilnosti izmedju ISO 9001 i ISO 14001 – Sistema menadžmenta žaštite životne sredine. Samim tim omogućena je i lakša integracija ova dva standarda u Integrisani sistem menadžmenta (IMS).

ISO 9001 & ISO 14001

Komentari